អភិធម្មបិដក

មុន |៧៨|៧៩|៨០|៨១|៨២|៨៣|៨៤| … |១១០| ភាគបន្ទាប់

ធម្មសង្គណិ|វិភង្គ|ធាតុកថា|បុគ្គលប្បញ្ញត្តិ|កថាវត្ថុ|យមកៈ|បដ្ឋាន

ធម្មសង្គណិ បឋមភាគ

ភាគ ៧៨

សូមនមស្ការថ្វាយបង្គំ ចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភាគ ជាអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធ​ព្រះអង្គនោះ។

មាតិកា

កំពុងស្ថាបនា!!!