អភិធម្មបិដក

ធម្មសង្គណិ (៧៨-៧៩)

មាតិកា ចិត្តុប្បាទក័ណ្ឌ រូបក័ណ្ឌ និក្ខេបក័ណ្ឌ អត្ថុទ្ធារក័ណ្ឌ (អដ្ឋកថាក័ណ្ឌ)។


វិភង្គ (៨០-៨២)

ខន្ធវិភង្គ អាយតនវិភង្គ ធាតុវិភង្គ សច្ចវិភង្គ ឥន្ទ្រិយវិភង្គ ។

បច្ចយាការវិភង្គ សតិប្បដ្ឋានវិភង្គ សម្មប្បធានវិភង្គ ឥទ្ធិបាទវិភង្គ ពោជ្ឈង្គវិភង្គ មគ្គវិភង្គ ឈានវិភង្គ អប្បមញ្ញាវិភង្គ ។

សិក្ខាបទវិភង្គ បដិសម្ភិទាវិភង្គ ញាណវិភង្គ ខុទ្ទកវត្ថុវិភង្គ ធម្មហទយវិភង្គ។


ធាតុកថា (៨៣)

និទ្ទេសវារៈ ។


បុគ្គលប្បញ្ញត្តិ (៨៣)

ឧទ្ទេសវារៈ និទ្ទេសវារៈ ។


កថាវត្ថុ (៨៤-៨៦)

មហាបណ្ណាសកៈ ទុតិយបណ្ណាសកៈ តតិយបណ្ណាសកៈ ចតុត្ថបណ្ណាសកៈ ខុទ្ទកបណ្ណាសកៈ ។


យមក (៨៧-៩៣)

មូលយមកៈ ខន្ធយមកៈ អាយតនយមកៈ ធាតុយមកៈ សច្ចយមកៈ សង្ខារយមកៈ អនុសយយមកៈ ចិត្តយមកៈ ធម្មយមកៈ ឥន្ទ្រិយយមកៈ ។


បដ្ឋាន (៩៤-១១០)

មាតិកានិក្ខេបវារៈ (៩៤) …

វេទនាត្តិកៈ (៩៥) …

វិបាកត្តិកៈ (៩៦) …

វិតក្កត្តិកៈ (៩៧) …

ទស្សនេន បហាតព្វហេតុកត្តិកៈ (៩៨) …

បរិត្តារម្មណត្តិកៈ (៩៩) …

ហេតុកៈ (១០០) …

អាសវអាសវសម្បយុត្តទុកៈ (១០០-១០១)…

សារម្មណទុកៈ (១០២) …

អជ្ឈត្តិកទុកៈ (១០២-១០៣)…

ឧបាទាទុកៈ (១០៣) …

ទស្សនេនបហាតព្វហេតុកទុកៈ (១០៤) …

ហេតុទុកកុសលត្តិកៈ (១០៥) …

សញ្ញោជនទុកកុសលត្តិកៈ (១០៦) …

បរិត្តត្តិកហេតុទុកៈ (១០៧) …

បច្ចនីយត្តិកប្បដ្ឋាន (១០៨) …

អនុលោមប្បច្ចនីយត្តិកប្បដ្ឋាន(១០៩) …

បច្ចនីយានុលោមត្តិកប្បដ្ឋាន (១១០) …

វិន័យបិដក | | | | | | | | | ១០ | ១១ | ១២ | ១៣
សុត្តន្តបិដក ១៤ | ១៥ | ១៦ | ១៧ | ១៨ | ១៩ | ២០ | ២១ | ២២ | ២៣ | ២៤ | ២៥ | ២៦ | ២៧ | ២៨ | ២៩ | ៣០ | ៣១ | ៣២ | ៣៣ | ៣៤ | ៣៥ | ៣៦ | ៣៧ | ៣៨ | ៣៩ | ៤០ | ៤១ | ៤២ | ៤៣ | ៤៤ | ៤៥ | ៤៦ | ៤៧ | ៤៨ | ៤៩ | ៥០ | ៥១ | ៥២ | ៥៣ | ៥៤ | ៥៥ | ៥៦ | ៥៧ | ៥៨ | ៥៩ | ៦០ | ៦១ | ៦២ | ៦៣ | ៦៤ | ៦៥ | ៦៦ | ៦៧ | ៦៨ | ៦៩ | ៧០ | ៧១ | ៧២ | ៧៣ | ៧៤ | ៧៥ | ៧៦ | ៧៧
អភិធម្មបិដក ៧៨ | ៧៩ | ៨០ | ៨១ | ៨២ | ៨៣ | ៨៤ | ៨៥ | ៨៦ | ៨៧ | ៨៨ | ៨៩ | ៩០ | ៩១ | ៩២ | ៩៣ | ៩៤ | ៩៥ | ៩៦ | ៩៧ | ៩៨ | ៩៩ | ១០០ | ១០១ | ១០២ | ១០៣ | ១០៤ | ១០៥ | ១០៦ | ១០៧ | ១០៨ | ១០៩ | ១១០