សុត្តន្តបិដក

ទីឃនិកាយ

សីលក្ខន្ធវគ្គ (១៤-១៥) មហាវគ្គ (១៦-១៧) បាដិកវគ្គ (១៨-១៩) ។


មជ្ឈិមនិកាយ

មូលបណ្ណាសក (២០-២២) មជ្ឈិមបណ្ណាសក (២៣-២៥) ឧបរិបណ្ណាសក (២៦-២៨) ។


សំយុត្តនិកាយ

សគាថវគ្គ (២៩-៣០) និទានវគ្គ (៣១-៣២) ខន្ធវារវគ្គ (៣៣-៣៤) សឡាយតនវគ្គ (៣៥-៣៦) មហាវារវគ្គ (៣៧-៣៩) ។


អង្គុត្តរនិកាយ

ឯកនិបាត (៤០) ទុកនិបាត (៤០) តិកនិបាត (៤១) ចតុក្កនិបាត (៤២-៤៣) បញ្ចកនិបាត (៤៤-៤៥) ឆក្កនិបាត (៤៦) សត្តកនិបាត (៤៧) អដ្ឋកនិបាត (៤៨) នវកនិបាត (៤៩) ទសកនិបាត (៥០-៥១) ឯកាទសកនិបាត (៥១) ។


ខុទ្ទកនិកាយ

ខុទ្ទកបាឋ (៥២) ធម្មបទ (៥២) ឧទ្ទាន (៥២) ឥតិវុត្តកៈ (៥៣) សុត្តនិបាត (៥៤) វិមានវត្ថុ (៥៥) បេតវត្ថុ (៥៦) ថេរគាថា (៥៦-៥៧) ថេរីគាថា (៥៧) ជាតក (៥៨-៦៣) មហានិទ្ទេស (៦៤-៦៦) ចូឡនិទ្ទេស (៦៧-៦៨) បដិសម្ភិទាមគ្គ (៦៩-៧១) អបទាន (៧២-៧៦) ពុទ្ធវំសៈ (៧៧) ចរិយាបិដក (៧៧) ។

វិន័យបិដក | | | | | | | | | ១០ | ១១ | ១២ | ១៣
សុត្តន្តបិដក ១៤ | ១៥ | ១៦ | ១៧ | ១៨ | ១៩ | ២០ | ២១ | ២២ | ២៣ | ២៤ | ២៥ | ២៦ | ២៧ | ២៨ | ២៩ | ៣០ | ៣១ | ៣២ | ៣៣ | ៣៤ | ៣៥ | ៣៦ | ៣៧ | ៣៨ | ៣៩ | ៤០ | ៤១ | ៤២ | ៤៣ | ៤៤ | ៤៥ | ៤៦ | ៤៧ | ៤៨ | ៤៩ | ៥០ | ៥១ | ៥២ | ៥៣ | ៥៤ | ៥៥ | ៥៦ | ៥៧ | ៥៨ | ៥៩ | ៦០ | ៦១ | ៦២ | ៦៣ | ៦៤ | ៦៥ | ៦៦ | ៦៧ | ៦៨ | ៦៩ | ៧០ | ៧១ | ៧២ | ៧៣ | ៧៤ | ៧៥ | ៧៦ | ៧៧
អភិធម្មបិដក ៧៨ | ៧៩ | ៨០ | ៨១ | ៨២ | ៨៣ | ៨៤ | ៨៥ | ៨៦ | ៨៧ | ៨៨ | ៨៩ | ៩០ | ៩១ | ៩២ | ៩៣ | ៩៤ | ៩៥ | ៩៦ | ៩៧ | ៩៨ | ៩៩ | ១០០ | ១០១ | ១០២ | ១០៣ | ១០៤ | ១០៥ | ១០៦ | ១០៧ | ១០៨ | ១០៩ | ១១០