សុត្តន្តបិដក

ទីឃនិកាយ

ទីឃនិកាយ ជានិកាយប្រជុំរួបរួមនៃសូត្រទាំងឡាយ​ដែលមាន​ប្រមាណវែងៗ។ និកាយនេះ មានសូត្រ ៣៤ និងវគ្គ ៣។


មជ្ឈិមនិកាយ

មូលបរិយាយសូត្រ ..


សំយុត្តនិកាយ

សគាថាវគ្គ ..


អង្គុត្តរនិកាយ

ឯកនិបាត ..


ខុទ្ទកនិកាយ

ខុទ្ទកបាឋ ..