វិន័យបិដក

មហាវិភង្គ

វេរញ្ជកណ្ឌ បារាជិកកណ្ឌ តេរសកណ្ឌ អនិយតកណ្ឌ និស្សគ្គិយកណ្ឌ បាចិត្តិយកណ្ឌ បាដិទេសនីយកណ្ឌ សេខិយកណ្ឌ អធិករណសមថកណ្ឌ


ភិក្ខុនីវិភង្គ

បារាជិកកណ្ឌ សត្តរសកណ្ឌ និស្សគ្គិយកណ្ឌ បាចិត្តិយកណ្ឌ បាដិទេសនីយកណ្ឌ សេខិយកណ្ឌ អធិករណសមថកណ្ឌ


មហាវគ្គ

មហាខន្ធកៈ ឧបោសថក្ខន្ធកៈ វស្សូបនាយិកក្ខន្ធកៈ បវារណក្ខន្ធកៈ ចម្មក្ខន្ធកៈ ភេសជ្ជក្ខន្ធកៈ កឋិនក្ខន្ធកៈ ចីវរក្ខន្ធកៈ ចម្បេយ្យក្ខន្ធកៈ កោសម្ពិកក្ខន្ធកៈ


ចុល្លវគ្គ

កម្មក្ខន្ធកៈ បារិវាសិកក្ខន្ធកៈ សមុច្ចយក្ខន្ធកៈ សមថក្ខន្ធកៈ ខុទ្ទកវត្ថុក្ខន្ធកៈ សេនាសនក្ខន្ធកៈ សង្ឃភេទក្ខន្ធកៈ វត្តក្ខន្ធកៈ បាតិមោក្ខដ្ឋបនក្ខន្ធកៈ ភិក្ខុនីក្ខន្ធកៈ បញ្ចសតិកក្ខន្ធកៈ សត្តសតិកក្ខន្ធកៈ


បរិវារៈ

មហាវារៈ ១៦ សមុដ្ឋានសីសសង្ខេប កតិបុច្ឆាវារៈ វីសតិវារៈ ខន្ធកបុច្ឆា ឯកុត្តរិកៈ ឧបោសថាទិបុច្ឆាវិសជ្ជនា អត្ថវសេបករណៈ គាថាសង្គណិកៈ អធិករណភេទ គាថាសង្គហិកៈ ជាដំណមក ចោទនាកណ្ឌ ចូឡសង្គាម មហាសង្គាម កឋិនភេទ ឧបាលិបញ្ចកៈ សមុដ្ឋាន ទុតិយគាថាសង្គណិកៈ សេទមោចនគាថា បញ្ចវគ្គ បរិយោសានគាថា

 

វិន័យបិដក | | | | | | | | | ១០ | ១១ | ១២ | ១៣
សុត្តន្តបិដក ១៤ | ១៥ | ១៦ | ១៧ | ១៨ | ១៩ | ២០ | ២១ | ២២ | ២៣ | ២៤ | ២៥ | ២៦ | ២៧ | ២៨ | ២៩ | ៣០ | ៣១ | ៣២ | ៣៣ | ៣៤ | ៣៥ | ៣៦ | ៣៧ | ៣៨ | ៣៩ | ៤០ | ៤១ | ៤២ | ៤៣ | ៤៤ | ៤៥ | ៤៦ | ៤៧ | ៤៨ | ៤៩ | ៥០ | ៥១ | ៥២ | ៥៣ | ៥៤ | ៥៥ | ៥៦ | ៥៧ | ៥៨ | ៥៩ | ៦០ | ៦១ | ៦២ | ៦៣ | ៦៤ | ៦៥ | ៦៦ | ៦៧ | ៦៨ | ៦៩ | ៧០ | ៧១ | ៧២ | ៧៣ | ៧៤ | ៧៥ | ៧៦ | ៧៧
អភិធម្មបិដក ៧៨ | ៧៩ | ៨០ | ៨១ | ៨២ | ៨៣ | ៨៤ | ៨៥ | ៨៦ | ៨៧ | ៨៨ | ៨៩ | ៩០ | ៩១ | ៩២ | ៩៣ | ៩៤ | ៩៥ | ៩៦ | ៩៧ | ៩៨ | ៩៩ | ១០០ | ១០១ | ១០២ | ១០៣ | ១០៤ | ១០៥ | ១០៦ | ១០៧ | ១០៨ | ១០៩ | ១១០