អដ្ឋសមោធានទាំង៨

១ មនុស្សត្តំ មានភាពជាមនុស្ស
២ លិង្គសម្បត្តិ ដល់ព្រមដោយភេទ គឺភាពជាបុរស
៣ ហេតុសម្បទា ដល់ព្រមដោយហេតុ គឺមានឧបនិស្ស័យ សម្រេចជាព្រះអរហន្ត
៤ សត្ថារទស្សនំ បានជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ
៥ បព្វជ្ជា បានទ្រទ្រង់នូវភេទជាអ្នកបួសណាមួយ
៦ គុណសម្បត្តិ ដល់ព្រមដោយគុណសម្បត្តិគឺមានឈាន និងអភិញ្ញាជាដើម
៧ អធិការៈ ជាអ្នកមានអធិការៈចិត្ត ដ៏យ៉ាងក្រៃលែង
៨ ឆន្ទតា មានសេចក្តីស្រឡាញ់ពេញចិត្ត ចំពោះព្រះសព្វញ្ញុត្តញ្ញាណ យ៉ាងក្រៃលែង ។