។ ប្រែសំរួលពីភាសាបាលី មកជាខេមរភាសា ដោយ ខេមរ អភិធម្មាវតារ

អដ្ឋកថាជាតក ខុទ្ទកនិកាយជាតក

សត្តមភាគ ភាគ៥៨

ឯកនិបាត ភាគ៥៨

អបណ្ណកវគ្គ ទី១

អបណ្ណកជាតក ទី១ (១), វណ្ណុបថជាតក ទី២ (១), សេរិវាណិជជាតក ទី៣ (២), ចុល្លកសេដ្ឋិជាតក ទី៤ (២), តណ្ឌុលនាឡិជាតក ទី៥ (៣), ទេវធម្មជាតក ទី៦ (៣), កដ្ឋហារិជាតក ទី៧ (៣), គាមណិជាតក ទី៨ (៤), មឃទេវជាតក ទី៩ (៤), សុខវិហារជាតក ទី១០ (៤)។

សីលវគ្គ ទី២

លក្ខណជាតក ទី១ (៦), និគ្រោធមិគជាតក ទី២ (៦), កណ្ឌិនជាតក ទី៣ (៧), វាតមិគជាតក ទី៤ (៧), ខរាទិយជាតក ទី៥ (៨), តិបល្លត្ថជាតក ទី៦ (៨), មាលុតជាតក ទី៧ (៨), មតកភត្តជាតក ទី៨ (៩), អាយាចិតភត្តជាតក ទី៩ (៩), នឡបានជាតក ទី១០ (៩)។

កុរុង្គវគ្គ ទី៣

កុរុង្គមិគជាតក ទី១ (១១), កុក្កុរជាតក ទី២ (១១), ភោជាជានីយជាតក ទី៣ (១១), អាជញ្ញជាតក ទី៤ (១២), តិត្ថជាតក ទី៥ (១២), មហិឡាមុខជាតក ទី៦ (១២), អភិណ្ហជាតក ទី៧ (១៣), នន្ទិវិសាលជាតក ទី៨ (១៣), កណ្ហជាតក ទី៩ (១៣), មុណិកជាតក ទី១០ (១៤)។

កុលាវកវគ្គ ទី៤

កុលាវកជាតក ទី១ (១៥), នច្ចជាតក ទី២ (១៥), សម្មោទមានជាតក ទី៣ (១៥), មច្ឆជាតក ទី៤ (១៦), វដ្ដកជាតក ទី៥ (១៦), សកុណជាតក ទី៦ (១៦), តិត្តិរជាតក ទី៧ (១៧), ពកជាតក ទី៨ (១៧), នន្ទជាតក ទី៩ (១៧), ខទិរង្គារជាតក ទី១០ (១៨)។

អត្ថកាមវគ្គ ទី៥

លោសកជាតក ទី១ (១៩), កបោតកជាតក ទី២ (១៩), វេឡុកជាតក ទី៣ (២០), មកសជាតក ទី៤ (២០), រោហិណីជាតក ទី៥ (២០), អារាមទូសកជាតក ទី៦ (២១), វារុណិទូសកជាតក ទី៧ (២១), វេទព្វជាតក ទី៨ (២១), នក្ខត្តជាតក ទី៩ (២២), ទុម្មេធជាតក ទី១០ (២២)។

អាសឹសវគ្គ ទី៦

មហាសីលវជាតក ទី១ (២៣), ចូឡជនកជាតក ទី២ (២៣), បុណ្ណបាតិជាតក ទី៣ (២៣), ផលជាតក ទី៤ (២៤), បញ្ចាវុធជាតក ទី៥ (២៤), កញ្ចនក្ខន្ធជាតក ទី៦ (២៤), វានរិន្ទជាតក ទី៧ (២៥), តយោធម្មជាតក ទី៨ (២៥), ភេរិវាទជាតក ទី៩ (២៥), សង្ខធមនជាតក ទី១០ (២៦)។

ឥត្ថីវគ្គ ទី៧

អសាតមន្តជាតក ទី១ (២៧), អណ្ឌភូតជាតក ទី២ (២៧), តក្កជាតក ទី៣ (២៨), ទុរាជានជាតក ទី៤ (២៨), អនភិរតិជាតក ទី៥ (២៨), មុទុលក្ខណជាតក ទី៦ (២៩), ឧច្ឆង្គជាតក ទី៧ (២៩), សាកេតជាតក ទី៨ (២៩), វិសវន្តជាតក ទី៩ (៣០), កុទ្ទាលជាតក ទី១០ (៣០)។

វរុណវគ្គ ទី៨

វរុណជាតក ទី១ (៣១), សីលវនាគជាតក ទី២ (៣១), សច្ចង្កិរជាតក ទី៣ (៣១), រុក្ខធម្មជាតក ទី៤ (៣២), មច្ឆជាតក ទី៥ (៣២), អសង្កិយជាតក ទី៦ (៣២), មហាសុបិនជាតក ទី៧ (៣៣), ឥល្លិសជាតក ទី៨ (៣៣), ខរស្សរជាតក ទី៩ (៣៤), ភីមសេនជាតក ទី១០ (៣៤)។

អបាយិម្ភវគ្គ ទី៩

សុរាបានជាតក ទី១ (៣៦), មិត្តវិន្ទជាតក ទី២ (៣៦), កាឡកណ្ណិជាតក ទី៣ (៣៦), អត្ថស្ស ទ្វារជាតក ទី៤ (៣៧), កិម្បកជាតក ទី៥ (៣៧), សីលវិមំសជាតក ទី៦ (៣៨), មង្គលជាតក ទី៧ (៣៨), សារម្ភជាតក ទី៨ (៣៩), កុហកជាតក ទី៩ (៣៩), អកតញ្ញុជាតក ទី១០ (៣៩)។

លិត្តវគ្គ ទី១០

លិត្តជាតក ទី១ (៤១), មសារជាតក ទី២ (៤១), វិស្សាសភោជនជាតក ទី៣ (៤២), លោមហំសជាតក ទី៤ (៤២), មហាសុទស្សនជាតក ទី៥ (៤២), តេលបត្តជាតក ទី៦ (៤៣), នាមសិទ្ធិជាតក ទី៧ (៤៣), កូដវាណិជជាតក ទី៨ (៤៣), បរោសហស្សជាតក ទី៩ (៤៤), អសាតរូបជាតក ទី១០ (៤៤)។

បរោសតវគ្គ ទី១១

បរោសតជាតក ទី១ (៤៦), បណ្ណិកជាតក ទី២ (៤៦), វេរិជាតក ទី៣ (៤៧), មិត្តវិន្ទជាតក ទី៤ (៤៧), ទុព្វលកដ្ឋជាតក ទី៥ (៤៧), ឧទញ្ចនីជាតក ទី៦ (៤៨), សាលិត្តកជាតក ទី៧ (៤៨), ពាហិយជាតក ទី៨ (៤៨), កុណ្ឌកបូវជាតក ទី៩ (៤៩), សព្វសំហារកបញ្ហា ទី១០ (៤៩)។

ហំសិវគ្គ ទី១២

គទ្រភបញ្ហា ទី១ (៥០), អមរាទេវិបញ្ហា ទី២ (៥០), សិគាលជាតក ទី៣ (៥១), មិតចិន្តិជាតក ទី៤ (៥១), អនុសាសិកជាតក ទី៥ (៥១), ទុព្វចជាតក ទី៦ (៥២), តិត្តិរជាតក ទី៧ (៥២), វដ្តកជាតក ទី៨ (៥២), អកាលរាវិជាតក ទី៩ (៥៣), ពន្ធនមោក្ខជាតក ទី១០ (៥៣)។

កុសនាឡិវគ្គ ទី១៣

កុសនាឡិជាតក ទី១ (៥៤), ទុម្មេធជាតក ទី២ (៥៤), នង្គលីសជាតក ទី៣ (៥៥), អម្ពជាតក ទី៤ (៥៥), កដាហកជាតក ទី៥ (៥៥), អសិលក្ខណជាតក ទី៦ (៥៦), កលណ្ឌុកជាតក ទី៧ (៥៦), មូសិកជាតក ទី៨ (៥៦), អគ្គិកជាតក ទី៩ (៥៧), កោសិយជាតក ទី១០ (៥៧)។

អសម្បទានវគ្គ ទី១៤

អសម្បទានជាតក ទី១ (៥៨), បញ្ចភិរុកជាតក ទី២ (៥៨), ឃតាសនជាតក ទី៣ (៥៩), ឈានសោធនជាតក ទី៤ (៥៩), ចន្ទាភជាតក ទី៥ (៦០),  សុវណ្ណហំសជាតក ទី៦ (៦០), ពព្វុជាតក ទី៧ (៦០), គោធជាតក ទី៨ (៦១), ឧភតោភដ្ឋជាតក ទី៩ (៦១), កាកជាតក ទី១០ (៦១)។

កកណ្តកវគ្គ ទី១៥

គោធជាតក ទី១ (៦៣), សិង្គាលជាតក ទី២ (៦៣), វិរោចនជាតក ទី៣ (៦៣), នង្គុដ្ឋជាតក ទី៤ (៦៤), រាធជាតក ទី៥ (៦៤), កាកជាតក ទី៦ (៦៤),  បុប្ផរត្តជាតក ទី៧ (៦៥), សិង្គាលជាតក ទី៨ (៦៥), ឯកបណ្ណជាតក ទី៩ (៦៥), សញ្ជីវជាតក ទី១០ (៦៦)។

ទុកនិបាត ភាគ៥៨

ទឡ្ហវគ្គ ទី១

រាជោវាទជាតក ទី១ (៦៨), សិគាលជាតក ទី២ (៦៩), សូករជាតក ទី៣ (៦៩), ឧរគជាតក ទី៤ (៧០), ភគ្គជាតក ទី៥ (៧០), អលីនចិត្តជាតក ទី៦ (៧១),  គុណជាតក ទី៧ (៧១), សុហនុជាតក ទី៨ (៧២), មោរជាតក ទី៩ (៧៣), វីនីលកជាតក ទី១០ (៧៤)។

សន្ថវវគ្គ ទី២

ឥន្ទសមានគោត្តជាតក ទី១ (៧៦), សន្ថវជាតក ទី២ (៧៦), សុសីមជាតក ទី៣ (៧៧), គិជ្ឈជាតក ទី៤ (៧៨), នកុលជាតក ទី៥ (៧៨), ឧបសាឡ្ហជាតក ទី៦ (៧៩), សមិទ្ធិជាតក ទី៧ (៧៩), សកុណគ្ឃិជាតក ទី៨ (៨០), អរកជាតក ទី៩ (៨១), កកណ្ឋកជាតក ទី១០ (៨១)។

កល្យាណធម្មវគ្គ ទី៣

កល្យាណធម្មជាតក ទី១ (៨២), ទទ្ទរជាតក ទី២ (៨២), មក្កដជាតក ទី៣ (៨៣), ទុព្ភិយមក្កដជាតក ទី៤ (៨៣), អាទិច្ចុបដ្ឋានជាតក ទី៥ (៨៤),  កឡាយមុដ្ឋិជាតក ទី៦ (៨៤), តិន្ទុកជាតក ទី៧ (៨៥), កច្ឆបជាតក ទី៨ (៨៥), សតធម្មជាតក ទី៩ (៨៦), ទុទ្ទទជាតក ទី១០ (៨៧)។

អសទិសវគ្គ ទី៤

អសទិសជាតក ទី១ (៨៨), សង្គាមាវចរជាតក ទី២ (៨៨), វាលោទកជាតក ទី៣ (៨៩), គិរិទត្តជាតក ទី៤ (៨៩), អនភិរតិជាតក ទី៥ (៩០), ទធិវាហនជាតក ទី៦ (៩១), ចតុមដ្ឋជាតក ទី៧ (៩១), សីហកោត្ថុកជាតក ទី៨ (៩២), សីហធម្មជាតក ទី៩ (៩២), សីលានិសំសជាតក ទី១០ (៩៣)។

រុហកវគ្គ ទី៥

រុហកជាតក ទី១ (៩៤), សិរីកាឡកណ្ណិជាតក ទី២ (៩៤), ចុល្លបទុមជាតក ទី៣ (៩៥), មណិចោរជាតក ទី៤ (៩៦), បព្វតូបត្ថរជាតក ទី៥ (៩៦), វលាហកជាតក ទី៦ (៩៧), មិត្តាមិត្តជាតក ទី៧ (៩៨), រាធជាតក ទី៨ (៩៨), គហបតិជាតក ទី៩ (៩៩), សាធុសីលជាតក ទី១០ (៩៩)។

នតំទឡ្ហវគ្គ ទី៦

ពន្ធនាគារជាតក ទី១ (១០១), កេឡិសីលជាតក ទី២ (១០១), ខន្ធបរិត្តជាតក ទី៣ (១០២), វីរកជាតក ទី៤ (១០៤), គង្គេយ្យជាតក ទី៥ (១០៤), កុរុង្គមិគជាតក ទី៦ (១០៥), អស្សកជាតក ទី៧ (១០៥), សុំសុមារជាតក ទី៨ (១០៦), កក្ករជាតក ទី៩ (១០៦), កន្ទគលកជាតក ទី១០ (១០៧)។

ពីរណត្ថម្ភកវគ្គ ទី៧

សោមទត្តជាតក ទី១ (១០៨), ឧច្ឆិដ្ឋភត្តជាតក ទី២ (១០៨), ភរុរាជជាតក ទី៣ (១០៩), បុណ្ណនទីជាតក ទី៤ (១១០), កច្ឆបជាតក ទី៥ (១១០), មច្ឆជាតក ទី៦ (១១១), សេគ្គុជាតក ទី៧ (១១២), កូដវាណិជជាតក ទី៨ (១១២), គរហិតជាតក ទី៩ (១១៣), ធម្មទ្ធជជាតក ទី១០ (១១៤)។

កាសាវវគ្គ ទី៨

កាសាវជាតក ទី១ (១១៥), ចុល្លនន្ទិយជាតក ទី២ (១១៥), បុដភត្តជាតក ទី៣ (១១៦), កុម្ភីលជាតក ទី៤ (១១៧), ខន្តិវណ្ណនជាតក ទី៥ (១១៧), កោសិយជាតក ទី៦ (១១៨), គូថបាណកជាតក ទី៧ (១១៩), កាមនីតជាតក ទី៨ (១១៩), បលាយិជាតក ទី៩ (១២០), ទុតិយបលាយិជាតក ទី១០ (១២១)។

ឧបាហនវគ្គ ទី៩

ឧបាហនជាតក ទី១ (១២៣), វីណាថូនជាតក ទី២ (១២៣), វិកណ្ណកជាតក ទី៣ (១២៤), អសិតាភុជាតក ទី៤ (១២៥), វច្ឆនខជាតក ទី៥ (១២៥), ពកជាតក ទី៦ (១២៦), សាកេតជាតក ទី៧ (១២៧), ឯកបទជាតក ទី៨ (១២៧), ហរិតមាតជាតក ទី៩ (១២៨), មហាបិង្គលជាតក ទី១០ (១២៩)។

សិគាលវគ្គ ទី១០

សព្វទាឋិជាតក ទី១ (១៣០), សុនខជាតក ទី២ (១៣០), គុត្តិលជាតក ទី៣ (១៣២), វិគតិច្ឆជាតក ទី៤ (១៣២), មូលបរិយាយជាតក ទី៥ (១៣៣),  ពាលោទជាតក ទី៦ (១៣៤), បាទញ្ជលិជាតក ទី៧ (១៣៤), កឹសុកោបមជាតក ទី៨ (១៣៥), សាលកជាតក ទី៩ (១៣៦), កបិជាតក ទី១០ (១៣៦)។

តិកនិបាត ភាគ៥៨

សង្កប្បវគ្គ ទី១

សង្កប្បរាគជាតក ទី១ (១៣៨), តិលមុដ្ឋិជាតក ទី២ (១៣៩), មណិកណ្ឋជាតក ទី៣ (១៣៩), កុណ្ឌកកុច្ឆិសិន្ធវជាតក ទី៤ (១៤០), សុកជាតក ទី៥ (១៤១), ជរូទបានជាតក ទី៦ (១៤២), គាមណិចន្ទជាតក ទី៧ (១៤៣), មន្ទធាតុរាជជាតក ទី៨ (១៤៤), តិរិតិវច្ឆជាតក ទី៩ (១៤៥), ទូតជាតក ទី១០ (១៤៦)។

បទុមវគ្គ ទី២

បទុមជាតក ទី១ (១៤៨), មុទុបាណិជាតក ទី២ (១៤៩), ចុល្លបលោភនជាតក ទី៣ (១៥០), មហាបនាទជាតក ទី៤ (១៥០), ខុរប្បជាតក ទី៥ (១៥១),  វាតគ្គសិន្ធវជាតក ទី៦ (១៥២), សុវណ្ណកក្កដកជាតក ទី៧ (១៥៣), អារាមទូសកជាតក ទី៨ (១៥៤), សុជាតាជាតក ទី៩ (១៥៥), ឧលូកជាតក ទី១០ (១៥៥)។

ឧទបានវគ្គ ទី៣

ឧទបានទូសកជាតក ទី១ (១៥៧), ព្យគ្ឃជាតក ទី២ (១៥៧), កច្ឆបជាតក ទី៣ (១៥៨), លោលជាតក ទី៤ (១៥៩), រុចិរជាតក ទី៥ (១៦០), កុរុធម្មជាតក ទី៦ (១៦១), រោមជាតក ទី៧ (១៦២), មហិសជាតក ទី៨ (១៦៣), សតបត្តជាតក ទី៩ (១៦៤), បូដទូសកជាតក ទី១០ (១៦៤)។

អព្ភន្តរវគ្គ ទី៤

អព្ភន្តរជាតក ទី១ (១៦៦), សេយ្យជាតក ទី២ (១៦៧), វឌ្ឍកីសូករជាតក ទី៣ (១៦៨), សិរីជាតក ទី៤ (១៦៩), មណិសូករជាតក ទី៥ (១៦៩),  សាលុកជាតក ទី៦ (១៧០), លាភគរហិកជាតក ទី៧ (១៧១), មច្ឆទានជាតក ទី៨ (១៧២), នានាឆន្ទជាតក ទី៩ (១៧៣), សីលវីមំសជាតក ទី១០ (១៧៤)។

កុម្ភវគ្គ ទី៥

ភទ្រឃដភេទកជាតក ទី១ (១៧៦), សុបត្តជាតក ទី២ (១៧៦), កាយនិពិ្វន្ទជាតក ទី៣ (១៧៧), ជម្ពូខាទកជាតក ទី៤ (១៧៨), អន្តជាតក ទី៥ (១៧៩),  សមុទ្ទជាតក ទី៦ (១៧៩), កាមវិលាបជាតក ទី៧ (១៨០), ឧទុម្ពរជាតក ទី៨ (១៨១), កោមារិយបុត្តជាតក ទី៩ (១៨២), ពកជាតក ទី១០ (១៨៣)។

ចតុក្កនិបាត ភាគ៥៨

កាលិង្គវគ្គ ទី១

ចុល្លកាលិង្គជាតក ទី១ (១៨៥), មហាអស្សារោហជាតក ទី២ (១៨៦), ឯករាជជាតក ទី៣ (១៨៧), ទទ្ទរជាតក ទី៤ (១៨៩), សីលវីមំសជាតក ទី៥ (១៩០), សុជាតាជាតក ទី៦ (១៩១), បសាសជាតក ទី៧ (១៩២), ជវសកុណជាតក ទី៨ (១៩៣), ឆវជាតក ទី៩  (១៩៤), សយ្ហជាតក ទី១០ (១៩៥)។

បុចិមន្ទវគ្គ ទី២

បុចិមន្ទជាតក ទី១ (១៩៧), កស្សបមន្ទិយជាតក ទី២ (១៩៨), ខន្តិវាទិជាតក ទី៣ (១៩៩), លោហកុម្ភិជាតក ទី៤ (២០០), មំសជាតក ទី៥ (២០១),  សសបណ្ឌិតជាតក ទី៦ (២០២), មតរោទនជាតក ទី៧ (២០៣), កណវេរជាតក ទី៨ (២០៤), តិត្តិរជាតក ទី៩ (២០៥), សុចជជាតក ទី១០ (២០៦)។

កុដិទូសកវគ្គ ទី៣

កុដិទូសកជាតក ទី១ (២០៨), ទុទ្ទុភាយជាតក ទី២ (២០៩), ព្រហ្មទត្តជាតក ទី៣ (២១០), ចម្មសាដកជាតក ទី៤ (២១១), គោធជាតក ទី៥  (២១២),  កក្ការុជាតក ទី៦ (២១៣), កាកាតិជាតក ទី៧ (២១៤), អននុសោចិយជាតក ទី៨ (២១៥), កាឡពាហុជាតក ទី៩  (២១៦), សីលវីមំសជាតក ទី១០ (២១៧)។

កោកិលវគ្គ ទី៤

កោកាលិកជាតក ទី១  (២១៩), រថលដ្ឋិជាតក ទី២ (២២០), គោធជាតក ទី៣  (២២១), រាជោវាទជាតក ទី៤ (២២២), ជម្ពុកជាតក ទី៥ (២២៣),  ព្រហាឆត្តជាតក ទី៦  (២២៤), បីឋជាតក ទី៧ (២២៥), ថុសជាតក ទី៨ (២២៦), ពាវេរុជាតក ទី៩ (២២៧), វិសយ្ហជាតក ទី១០ (២២៨)។

ចុល្លកុណាលវគ្គ ទី៥

កុណ្ឌលិកជាតក ទី១ (២៣០), វានរជាតក ទី២ (២៣១), កុន្តិនីជាតក ទី៣ (២៣២), អម្ពជាតក ទី៤ (២៣៣), គជភុម្ភជាតក ទី៥ (២៣៤), កេសវជាតក ទី៦ (២៣៥), អយកូដជាតក ទី៧ (២៣៦), អរញ្ញជាតក ទី៨ (២៣៨), សន្ធិភេទជាតក ទី៩ (២៣៩), ទេវតាបញ្ហជាតក ទី១០ (២៤០)។

បញ្ចកនិបាត ភាគ៥៩

មណិកុណ្ឌលវគ្គ ទី១

មណិកុណ្ឌលជាតក ទី១ (១)​, សុជាតជាតក ទី២ (២), ​វេនសាខជាតក ទី៣ (៤), ​ឧរគជាតក ទី៤ (៥), ធង្កជាតក ទី៥ (៧), ​ការន្ទិយជាតក ទី៦ (៨), លដុកិកជាតក ទី៧ (១០), ​ចុល្លធម្មបាលជាតក ទី៨ (១១), ​សុវណ្ណមិគជាតក ទី៩ (១៣), ​សុសន្ធីជាតក ទី១០ (១៤)។

​វណ្ណារោហវគ្គ ទី២

វណ្ណារោហជាតក ទី១ (១៦), ​សីលវីមំសជាតក ទី២ (១៧), ហិរិជាតក ទី៣ (១៨), ខជ្ជោបនកជាតក ទី៤ (១៩), អហិតុណ្ឌិកជាតក ទី៥ (២០), ​កុម្ភិយជាតក ទី៦ (២១), ​សាលិយជាតក ទី៧ (២២), ​តចសារជាតក ទី៨ (២៣), មិត្តវិន្ទុកជាតក ទី៩ (២៤), ​បលាសជាតក ទី១០ (២៥)។

អឌ្ឍវគ្គ ទី៣

ទីឃីតិកោសលជាតក ទី១ (២៧), មិគបោតកជាតក ទី២ (២៨), ​មូសិកជាតក ទី៣ (២៩), ​​​ចុល្លធនុគ្គហជាតក ទី៤ (៣១), ​កបោតកជាតក ទី៥ (៣២)។

ឆក្កនិបាត ភាគ៥៩

អាវារិយវគ្គ ទី១

អាវារិយជាតក ទី១ (៣៥), ​សេតកេតុជាតក ទី២ (៣៦), ទរីមុខជាតក ទី៣ (៣៨), ​នេរុជាតក ទី៤ (៤០), ​អាសង្កជាតក ទី៥ (៤១), ​មិគលោបជាតក ទី៦ (៤៣), ​សិរិកាឡកណ្ណិជាតក ទី៧ (៤៤), កុក្កុដជាតក ទី៨ ​(៤៨), ធម្មទ្ធជជាតក ទី៩ (៥០), ​នន្ទិយមិគរាជជាតក ទី១០ (៥១)។

ខុរបុត្តវគ្គ ទី២

ខុរបុត្តជាតក ទី១ (៥៤), ​សុចិជាតក ទី២ (៥៥), តុណ្ឌិលជាតក ទី៣ (៥៦), ​​សុវណ្ណកក្កដជាតក ទី៤ (៥៨), មយ្ហកសកុណជាតក ទី៥ (៦០), ​បព្វជិតវិហេឋកជាតក ទី៦ (៦២), ​ឧបសិង្ឃបុប្ផជាតក ទី៧ (៦៤), ​វិឃាសាទជាតក ទី៨ (៦៥), ​វដ្តកជាតក ទី៩ (៦៧), ​មណិជាតក ទី១០ (៦៨)។

សត្តកនិបាត ភាគ៥៩

កក្កុវគ្គ ទី១

កក្កុជាតក ទី១ (៧១), មនោជជាតក ទី២ (៧៣), សុតនជាតក ទី៣ (៧៥), ​មាតុបោសកគិជ្ឈជាតក ទី៤ (៧៦), ​ទព្វបុប្ផជាតក ទី៥ (៧៧), ទសណ្ណកជាតក ទី៦ (៨០), ​សេនកជាតក ទី៧ (៨២), ​អដ្ឋិសេនជាតក ទី៨ (៨៤), ​កបិជាតក ទី៩ (៨៦), ពកព្រហ្មជាតក ទី១០ (៨៧)។

គន្ធារវគ្គ ទី២

គន្ធារជាតក ទី១ (៩១), ​មហាកបិជាតក ទី២ (៩២), ​កុម្ភការជាតក ទី៣ (៩៤), ​ទឡ្ហធម្មជាតក ទី៤ (៩៦), ​សោមទត្តជាតក ទី៥ (៩៨), ​សុសីមជាតក ទី៦ (១០០), ​កោដសិម្ពលិជាតក ទី៧ (១០២), ​ធូមការិជាតក ទី៨ (១០៤), ជាគរជាតក ទី៩ (១០៦), ​កុម្មាសបិណ្ឌជាតក ទី១០ (១០៧), ​បរន្តបជាតក ទី១១ (១១០)។

អដ្ឋកនិបាត ភាគ៥៩

កច្ចានិវគ្គ

កច្ចានិជាតក ទី១ (១១៣), អដ្ឋសន្ទជាតក ទី២ (១១៥), ​សុលសាជាតក ទី៣ (១១៧), ​សុមង្គលជាតក ទី៤ ​(១១៩), ​​គង្គមាលជាតក ទី៥ (១២១), ​ចេតិយរាជជាតក ទី៦ (១២៣), ​ឥន្ទ្រិយជាតក ទី៧ (១២៦), ​អាទិត្តជាតក ទី៨ (១២៨), ​អដ្ឋានជាតក ទី៩ (១៣០), ​ទីបិជាតក ទី១០ (១៣៣)។

នវកនិបាត ភាគ៥៩

គិជ្ឈជាតក ទី១ (១៣៥), កោសម្ពិយជាតក ទី២ (១៣៧), ​មហាសុវរាជជាតក ទី៣ (១៣៩), ​ចុល្លសុវករាជជាតក ទី៤ (១៤២), ​ ហរិតចជាតក ទី៥ (១៤៤), ​បទកុសលមាណវកជាតក ទី៦ (១៤៦), លោមសកស្សបជាតក ទី៧ (១៤៨), ​ចក្កវាកជាតក ទី៨ (១៥០), ​ហលិទ្ទរាគជាកត ទី៩ (១៥៣), ​សមុគ្គជាតក ទី១០ (១៥៥), ​បូតិមំសជាតក ទី១១ (១៥៧), ​ទទ្ទរជាតក ទី១២ (១៥៩)។

ទសកនិបាត ភាគ៥៩

ចតុទ្វារជាតក ទី១ (១៦២), ​កណ្ហជាកត ទី២ (១៦៤), ​ចតុប្បោសថជាតក ទី៣ (១៦៧), សង្ខជាតក ទី៤ ​(១៧៤), ​​ចុល្លពោធិជាតក ទី​៥ (១៧៤), មណ្ឌព្យជាតក ទី៦ (១៧៧), ​​និគ្រោធជាតក ទី៧ (១៨១), ​តក្កលជាតក ទី៨ (១៨៣), ​មហាធម្មបាលជាតក ទី៩ (១៨៦), កុក្កុដជាតក ទី១០ (១៨៩), មដ្ឋកុណ្ឌលិជាតក ទី១១ (១៩២), ​ពិលារកោសិយជាតក ទី១២ (១៩៤), ​ចក្កវាកជាតក ទី១៣ (១៩៧), ​ភូរិបញ្ហាជាតក ទី១៤ (១៩៩), មហាមង្គលជាតក ទី១៥ (២០២), ​ឃតបណ្ឌិតជាតក ទី១៦ (២០៥)។

ឯកាទសកនិបាត ភាគ៥៩

មាតុបោសកជាតក ទី១ (២១០), ជុណ្ហជាតក ទី២ (២១២), ​ធម្មទេវបុត្តជាតក ទី៣ (២១៦), ​ឧទយជាតក ទី៤ (២១៩), ​​បានីយជាតក ទី៥ (២២៤), ​យុធញ្ជយជាតក ទី៦ (២២៧), ​ទសរថជាតក ទី៧ (២២៩), ​សំវរជាតក ទី៨ (២៣១), ​សុប្បារកជាតក ទី៩ (២៣៣)។

ទ្វាទសកនិបាត ភាគ៥៩

ចុល្លកុណាលជាតក ទី១ (២៣៧) ​ភទ្ទសាលជាតក ទី២ (២៣៩), ​សមុទ្ទវាណិជជាតក ទី៣ (២៤២), ​កាមជាតក ទី៤ (២៤៥), ​ជនសន្ធជាតក ទី៥ (២៤៨), មហាកណ្ហជាតក ទី៦ (២៥០), កោសិយជាតក ទី៧ (២៥៣), ​មេណ្ឌកប្បញ្ហាជាតក ទី៨ (២៥៧), ​មហាបទុមជាតក ទី៩ (២៦០), ​មិត្តាមិត្តជាតក ទី១០ (២៦៤)។

តេរសនិបាត ភាគ៥៩

អម្ពជាតក ទី១ (២៦៧), ផន្ទនជាតក ទី២ (២៧០), ជវនហំសជាតក ទី៣ (២៧៣), ​ចុល្លនារទកស្សបជាតក ទី៤ (២៧៦), ទូតជាតក ទី៥ (២៧៩), កាលិង្គពោធិជាតក ទី៦ (២៨១), ​អកិត្តិជាតក ទី៧ (២៨៥), ​តក្ការិយជាតក ទី៨ (២៩០), ​រុរុមិគជាតក ទី៩ (២៩៤), ​សរភជាតក ទី១០ (២៩៨)។

នវមភាគ ភាគ៦០

បកិណ្ណកនិបាត

សាលិកេទារជាតក ទី១ (១),​ ចន្ទកិន្នរជាតក ទី២ (៤), ​មហាឧក្កុសជាតក ទី៣ (៨), ​ឧទ្ទាលកជាតក ទី៤ (១៣),​ ភិសជាតក ទី៥ (១៧),​ សុរុចិជាតក ទី៦ (២៣),​ បញ្ចុបោសថិកជាតក ទី៧ (២៧), ​មហាមោរជាតក ទី៨ (៣១), ​តច្ឆសូករជាតក ទី៩ (៣៦), ​មហាវាណិជជាតក ទី១០ (៤០),​ សាធិនរាជជាតក ទី១១ (៤៤), ​ទសព្រាហ្មណជាតក ទី១២ (៤៨),​ ភិក្ខាបរម្បរជាតក ទី១៣ (៥៧)។

វីសតិនិបាត ភាគ៦០

មាតង្គជាតក ទី១ (៦២),​ ចិត្តសម្ភូតជាតក ទី២ (៦៨),​ សិវិរាជជាតក ទី៣ (៧៤),​ សិរីមន្ទជាតក ទី៤ (៨០),​ រោហនមិគជាតក ទី៥ (៨៨),​ ហំសជាតក ទី៦ (៩៣),​ សត្តិគុម្ពជាតក ទី៧ (៩៨),​ ភល្លាតិយជាតក ទី៨ (១០២), ​សោមនស្សជាតក ទី៩ (១០៨), ចម្បេយ្យជាតក ទី១០ (១១៥),​ មហាបលោភនជាតក ទី១១ (១២៥),​ បញ្ចបណ្ឌិតជាតក ទី១២ (១៣០), ​ហត្ថិបាលជាតក ទី១៣ (១៣៥),​ អយោឃរជាតក ទី១៤ (១៤២)។

តឹសនិបាត ភាគ៦០

កឹឆន្ទជាតក ទី១ (១៤៩),​ កុម្ភជាតក ទី២ (១៥៤),​ ជយទ្ទិសជាតក ទី៣ (១៦២),​ ឆទ្ទន្តជាតក ទី៤ (១៧១),​ សម្ភវជាតក ទី៥ (១៨០),​ មហាកបិជាតក ទី៦ (១៨៧), ​ទករក្ខសជាតក ទី៧ (១៩៤),​ បណ្ឌរកជាតក ទី៨ (២០០),​ សម្ពុលាជាតក ទី៩ (២០៨),​ ភណ្ឌុតិណ្ឌុកជាតក ទី១០ (២១៥)។

ចត្តាលីសនិបាត ភាគ៦០

តេសកុណជាតក ទី១ (២២៣), សរភង្គជាតក ទី២ (២៣១),​ អលម្ពុសាជាតក ទី៣ (២៤៣),​ សង្ខបាលជាតក ទី៤ (២៥១),​ ចុល្លសុតសោមជាតក ទី៥ (២៦៣)។

ទសមភាគ ភាគ៦១

បញ្ញាសនិបាតជាតក

នឡិនិកាជាតក ទី១ (១),​ ឧម្មាទន្តីជាតក ទី២ (១៤),​ មហាពោធិជាតក ទី៣ (៣០)។

សដ្ឋិនិបាតជាតក

សោណកជាតក ទី១(៤២), ​សង្កិច្ចជាតក ទី២(៥៤)។

សត្តតិនិបាតជាតក

កុសជាតក ទី១(៦៤), ​សោណនន្ទជាតក ទី២(៨១)។

អសីតិនិបាតជាតក

ចុល្លហំសជាតក ទី១ (៩៧),​ មហាហំសជាតក ទី២ (១១២),​ សុធាភោជនជាតក ទី៣ (១៣១),​ កុណាលជាតក ទី៤ (១៥៤) – [កណ្ហាវត្ថុ (១៦៣), បិង្គិយានីទេវិវត្ថុ (១៦៣), សច្ចតបាបីវត្ថុ (១៦៣,១៦៤), កុរុង្គទេវិវត្ថុ (១៦៤), ព្រហ្មទត្តមាតុវត្ថុ (១៦៤), កិន្នរាទេវិវត្ថុ (១៧២), បញ្ចបាបិវត្ថុ (១៧២-១៧៣)],​ មហាសុតសោមជាតក ទី៥ (១៨៥)។

 ឯកាទសមភាគ ភាគ៦២

មហានិបាតជាតក

តេមិយជាតក ទី១ (១), ​មហាជនកជាតក ទី២ (២១),​ សុវណ្ណសាមជាតក ទី៣ (៤៩),​ នេមិរាជជាតក ទី៤ (៦៨),​ មហោសធជាតក ទី៥ (១០២),​ ភូរិទត្តជាតក ទី៦ (១៣៥),​ ចន្ទកុមារជាតក ទី៧ (១៧៣)។

ទ្វាទសមភាគ ភាគ៦៣

មហានិបាតជាតក

មហានារទកស្សបជាតក ទី៨ (១), ​វិធុរជាតក ទី៩ (៣៣), វេស្សន្តរជាតក ទី១០ (៩៤)។