ព្រះត្រៃបិដក

វិន័យបិដក|សុត្តន្តបិដក|អភិធម្មបិដក

វិន័យបិដក

 • មហាវិភង្គ គម្ពីរវិន័យរបស់ភិក្ខុសង្ឃទាំង២២៧សិក្ខាបទ (ភាគ១-៤)
 • ភិក្ខុនីវិភង្គ គម្ពីរវិន័យរបស់ភិក្ខុនីសង្ឃទាំង៣១១សិក្ខាបទ (ភាគ៥)
 • មហាវគ្គ គម្ពីរខ្នាតធំ សំដែងអំពីសង្ឃកម្មផ្សេងៗ (ភាគ៦-៨)
 • ចុល្លវគ្គ គម្ពីរខ្នាតតូច សំដែងអំពីសង្ឃកម្មដទៃផ្សេងអំពីមហាវគ្គ (៩-១១)
 • បរិវារៈ គម្ពីរដែលសំដែងសេចក្តីសង្ខេបនៃគម្ពីរទាំង៤ខាងលើ (១២-១៣)

សុត្តន្តបិដក

អភិធម្មបិដក

 • ធម្មសង្គណី សេចក្តីសង្ខេបនៃសភាវធម៌ (ភាគ៧៨-៧៩)
 • វិភង្គ សេចក្តីពន្យល់វិភាគអំពីចិត្ត (ភាគ៨០-៨២)
 • ធាតុកថា ការវិភាគអំពីធាតុ (ភាគ៨៣)
 • បុគ្គលប្បញ្ញត្តិ សំដែងអំពីពួកនៃបុគ្គល (៨៣)
 • កថាវត្ថុ សំដែងអំពីបញ្ហាជម្លោះ (ភាគ៨៤-៨៦)
 • យមកៈ សំដែងអំពីបញ្ហាជាគូៗ (ភាគ៨៧-៩៣)
 • បដ្ឋាន សំដែងអំពីហេតុបច្ច័យ (ភាគ៩៤-១១០)
វិន័យបិដក | | | | | | | | |១០|១១|១២|១៣
សុត្តន្តបិដក ១៤|១៥|១៦|១៧|១៨|១៩|២០|២១|២២|២៣|២៤|២៥|២៦|២៧|២៨|២៩|៣០|៣១|៣២|៣៣|៣៤|៣៥|៣៦|៣៧|៣៨|៣៩|៤០|៤១|៤២|៤៣|៤៤|៤៥|៤៦|៤៧|៤៨|៤៩|៥០|៥១|៥២|៥៣|៥៤|៥៥|៥៦|៥៧|៥៨|៥៩|៦០|៦១|៦២|៦៣|៦៤|៦៥|៦៦|៦៧|៦៨|៦៩|៧០|៧១|៧២|៧៣|៧៤|៧៥|៧៦|៧៧
អភិធម្មបិដក ៧៨|៧៩|៨០|៨១|៨២|៨៣|៨៤|៨៥|៨៦|៨៧|៨៨|៨៩|៩០|៩១|៩២|៩៣|៩៤|៩៥|៩៦|៩៧|៩៨|៩៩|១០០|១០១|១០២|១០៣|១០៤|១០៥|១០៦|១០៧|១០៨|១០៩|១១០